2006-04-03

பாட்டுக் கேட்க வா...

இன்றைய பாடல் கானா உலகநாதனின்

வாழமீனுக்கும்....

....கல்யாணாமாம் கல்யாணம்....


சித்திரம் பேசுதடி திரைப்படப்பாடல்.